Het hoofd is het hoogste en nobelste deel van de mens

Het volgende antwoord van Teresa Higginson (1844-1905) aan Pater Edward Powell van de Alexanderkerk te Liverpool dateert van 11 november 1880.

De eerbiedwaardige Teresa Higginson is de welbekende apostel van de devotie tot het Heilig Hoofd van onze Heer als de zetel van zijn goddelijke Wijsheid (begrip):

“Ter ere van het Heilig Hoofd als de zetel van goddelijke Wijsheid en tempel van de vermogens van de Heilige Ziel en intellectuele faculteiten en centrum van de zintuigen van het lichaam, schrijf ik u eerwaarde Pater in gehoorzaamheid aan uw wens. (…) De vraag die u mij stelde – meen ik – was waarom onze zeer geliefde Heer de wens koestert dat zijn Heilig Hoofd geëerd wordt als de ‘tempel van de vermogens van de Heilige Ziel’, terwijl de ziel zich vast en zeker in heel het lichaam bevindt en het hoofd niet beschouwd kan worden als het commandocentrum van alle zielsvermogens. Welnu, dit is wat ik ervan begrijp: omdat de rede of het intellect dat deel is dat het dichtste bij God staat, is het op een speciale manier het beeld van God, ja, het licht zelf van God in de ziel en daarin zien we God zoals Hij is, en onszelf zoals wij zijn, waardoor wij in staat zijn om goed en kwaad van elkaar te onderscheiden.

Aangezien het hoofd de zetel is van het denkvermogen en omdat zich daar de faculteiten van de geest bevinden, schijnt vanuit het Heilig Hoofd alle kennis, wijsheid en begrip voort met een gloed van schitterend licht, samen met een begeleidende kracht om de wil en affecties van het Heilig Hart te sturen en beheersen. Hierin ontdekken we het waarom van de gewenste devotie – de heersende vermogens van het Heilig Hart bevinden zich in het Heilig Hoofd. Ik ga niet verder in op de details want ik denk dat wat u wilt weten duidelijk is.

De ziel doordringt ieder deel van het lichaam, maar zoals de redelijk denkende vermogens de hoogste faculteiten van de ziel zijn, en het hoofd, waarvan men zegt dat die deze faculteiten op een bijzondere wijze bezit, of er de tempel van is, en men ook zegt dat het geheugen in de hersens bestaat, zo begeleiden en sturen de wil en de liefde – of de affecties – het menselijk hart. Het hoofd is het hoogste en edelste deel van de mens maar ik zeg niet dat de ziel verdeeld is. Nee, deze drie vermogens, alhoewel werkelijk van elkaar onderscheiden kunnen net zo min als de Personen van de aanbiddelijk Triniteit los van elkaar bestaan – ze vormen samen slechts één ziel die onsterfelijk is en volmaakt in zijn vermogens indien vervuld van de heiligende genade, wat de Heilige Ziel van Jezus is. Onze zeer geliefde Heer gaf mij te verstaan dat alhoewel Hij zeer beledigd wordt door de praktijk van de zonden onder invloed van wilszwakte en misleide affecties, dat de zonden van het intellect deze in grote mate en aantal overstijgen.”

Advertenties

H.Hoofd van Jezus, wij aanbidden U

Met Palmpasen
In de Goede Week
Op Witte Donderdag
Op Goede Vrijdag
Op stille Zaterdag en tijdens de Paaswake
Met Pasen
Met Beloken Pasen

H.Hoofd van Jezus

Laat ons bidden

Oh Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid, die alle bewegingen en gevoelens van het H. Hart geregeld, ingegeven en geleid hebt, leidt Gij ook al mijn gedachten, woorden en daden. Zoals Gij het beloofd hebt, wees het middel tegen de kwalen van onze tijd; de geestelijke hoogmoed en het ongeloof in God. Door Uw smarten, door de doornenkroon die uw hoofd verscheurd heeft, door de slagen, het bloed, de beledigingen waarmee Gij overstelpt werd, alsook door de liefde, die het Onbevlekt Hart van Maria, Uw Heilige Moeder, betoonde, mocht Gij worden aanbeden, verheerlijkt en geëerd, zohaast en op een zo volmaakte en algemene wijze mogelijk, volgens de raadsbesluiten van uw Goddelijke Voorzienigheid tot glorie van God, tot heil van de zielen, tot de inzichten van het H. Hart, tot het volbrengen van de Goddelijke Wil en het zo brandend verlangen dat Gij uitgedrukt hebt. Amen.

Nihil Obstat: Blondiau L.G., Namen, 7 juni 1934.
Imprimatur: A. Collard, Vic. Gen. Namen, 13 juni 1934.

Pastoor Jeroen Smith: de lijkwade van Turijn

De Lijkwade van Turijn: mysterieus fenomeen

Voor dé pelgrimtrekker van dit decennium bent u helaas te laat. U zult 8 jaar moeten wachten op een volgende kans om hiervoor af te reizen naar Turijn. Meer dan twee miljoen mensen veroverden tussen 12 april en 23 mei 2010 wel een reisbewijs naar de Noord-Italiaanse stad. Ze gingen niet omdat er Fiatjes in de aanbieding waren! Ze namen de moeite lang in de rij te staan voor een kerk om eenmaal binnen een paar minuten de Lijkwade van Turijn van heel dichtbij te kunnen bekijken. Wat zagen ze daar en wat bewoog hen?

De Lijkwade van Turijn is een lange witlinnen doek. Ooit is die gebruikt om iemand in te begraven. Toen de doek later werd opengevouwen, waren de bloedsporen en de afdrukken van het lichaam zichtbaar. Het is een uniek voorwerp op de wereld. Temeer omdat ervan wordt gezegd dat het de doek is, die bij de begrafenis van Jezus is gebruikt. Dat zou betekenen dat het bloed én de afdruk rechtstreeks van het lichaam van Jezus komen.

Wat zegt de wetenschap hierover?

Vanaf de jaren zeventig in de vorige eeuw is er een serieus wetenschappelijk onderzoek gaande naar de herkomst van dit doek. Dat heeft al veel gegevens opgeleverd. Het bloed is echt bloed, type AB. De afdruk is vanuit een dood lichaam ontstaan. De desbetreffende persoon, een man, was ongeveer 1,80 lang, woog ongeveer 85 kilo en was tussen de 30 en 40 jaar oud en was van Joodse herkomst.

In het weefsel zitten plantenpollen die afkomstig zijn uit Frankrijk, Turkije en Israël. Bij de voeten en knieën vond men sporen van een vrij zeldzame soort aragonietgruis, die ook in de straten van Jeruzalem voorkomt. Weefwijze en naaiwijze zijn typerend voor een Joodse herkomst uit de eerste eeuw.

Eeuwenlang werd de doek bewaard in Edessa, het huidige Urfa in Turkije. Al in de zesde eeuw werd daar de afdruk van het gezicht nageschilderd om iconen van Jezus te maken. Een ooggetuigenverslag uit het jaar 944 vertelt hoe deze doek als relikwie plechtig Constantinopel (nu Istanbul) werd binnengedragen.

Die stad werd in 1204 geplunderd door westerse kruisvaarders. Zij brachten de veroverde schatten, waaronder de Lijkwade, naar Frankrijk. Deze duikt op in het dorpje Lirey en bevindt zich later in Chambery, waar de doek wordt geschonden door vuur en water bij een brand in 1532. Sinds 1578 is de Lijkwade in Turijn. Deze lijst met feiten kan nog verder worden aangevuld. Dit alles bij elkaar maakt het hoogstwaarschijnlijk dat we inderdaad met de grafdoek te maken hebben, die van Jezus is geweest.

Wat vindt de Kerk van het wetenschappelijk onderzoek?

De katholieke Kerk spoort dit wetenschappelijk onderzoek aan en werkt eraan mee. Zolang dit geen definitief oordeel kan geven, zal de Kerk zich ook niet definitief uitspreken. Buiten het wetenschappelijk circuit circuleren echter allerlei hypothesen. Deze variëren van de mening dat Leonardo Da Vinci de maker is tot en met de bewering dat de afbeelding bewijst dat Jezus niet echt dood was. Tegenover het serieuze onderzoek houden deze beweringen geen van alle stand. Ook de C-14 meting niet, uit 1988, die de oorsprong van het doek dateerde in de Middeleeuwen. Deze slecht voorbereide meting werd uitgevoerd op een te sterk vervuild stukje van de Lijkwade en is daarmee onbetrouwbaar gebleken.

Wat is er precies te zien in Turijn?

De Lijkwade is vooral een voorwerp om naar te kijken (zie foto). Het is een lang smal doek van 1,13 bij 4,40 meter. Wat als eerste opvalt, zijn de sporen van de brand uit 1532, in de vorm van ´kiezen´. Daartussen is de afdruk van het lichaam te zien, de voorkant en de achterkant. Door er langer naar te kijken wordt de afbeelding duidelijker. Bij de voorzijde is het gezicht goed herkenbaar, evenals de samengevouwen armen en een bloedspoor op een van de polsen. Op de achterzijde vallen vooral de ‘geselingwonden’ op over het hele lichaam en onderaan de afdruk van de voetzolen met bloedsporen. Door nog eens de afbeelding langs te gaan, komen andere details naar voren: op het voor- en achterhoofd de bloedsporen van scherpe doornen, in de linkerzijde een gapende wonde met de golf bloed die over de rugzijde verder loopt en de naar elkaar toegebogen knieën. De afbeelding heeft geen contouren en lijkt daarmee altijd wat te ontsnappen aan onze blik. De bloedsporen kleuren na zoveel eeuwen rood-violette en de afbeelding is sepia-achtig.

Wat laten fotonegatieven zien?

In 1898 werden de eerste foto’s van de doek gemaakt en de fotograaf Secondo Pia ontdekte dat de negatieven een prachtig beeld gaven. Dat lag voor de hand: als afdruk is de afbeelding zelf een negatief. Het negatief van het negatief haalt iets van het oorspronkelijke lichaam naar voren. Juist de negatief-afdrukken maken de afbeelding veel harmonieuzer, zeker die van het gezicht (zie foto’s).

In de jaren zeventig ontdekten wetenschappers, dat de afbeelding ook 3-D eigenschappen heeft. Bovendien zagen ze dat de afdruk aan de uiterste oppervlakte zit. Deze is dus beslist niet geschilderd, ingebrand of door zweet ontstaan. Een kortstondige energie-overdracht van het lichaam op het doek verklaart de afbeelding nog het beste.

Niemand heeft iets dergelijks nog kunnen nabootsen op een manier die beantwoordt aan alle eigenaardige eigenschappen van deze afbeelding. Bovendien geven de afbeelding en de bloedsporen geen elke aanwijzing voor wat er met het lichaam is gebeurd. Was het lichaam vergaan, dan was ook het linnen vergaan. Was het lichaam uit de doek weggehaald, dan zou dat te zien moeten zijn in vervormingen bij de bloedsporen. Geen van beide is gebeurd. Wat dan wel? Uiterst merkwaardig is, dat de afdruk een beetje vervormd is. Ze lijkt ontstaan te zijn vanuit het lichaam op een moment dat het doek iets gestrekt werd. De Lijkwade is dus echt een mysterieus fenomeen. Menig wetenschapper en ‘hobbyist’ komt er niet meer van los, wanneer hij eenmaal weet welke raadsels nog om beantwoording vragen.

Is het een icoon van de gekruisigde en verrezen Heer?

De afbeelding van de Lijkwade is een directe illustratie van het lijden, sterven en begraven van Jezus. Wat we daarover in de Evangeliën lezen, is hier te zien. De evangeliewoorden krijgen een indringende betekenis door de sporen op de Lijkwade. De doornenkroon blijkt een doornenkap te zijn geweest over het hele hoofd heen. En het is op basis van deze afbeelding dat artsen ontdekten hoe gruwelijk de dood aan een kruis is. Het gaat niet om een stil hangen tot de dood erop volgt. Het lichaam van de gekruisigde wordt door wrede stuiptrekkingen op en neer bewogen in een constante strijd tegen ondragelijke pijnen in armen, borst en benen.

Wie had ooit kunnen denken dat de zijdewonde van Jezus na te meten zou zijn en de golf van ‘bloed en water’ (Johannes 19, 34) zichtbaar zou blijven op doek, de eeuwen door. Jozef van Arimathea ‘nam het lichaam mee, wikkelde het in een zuiver linnen doek en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten uithouwen.’ (Matteüs 27, 59) Draagt de Lijkwade ook een spoor van de verrijzenis in zich? Zou het moment van de verrijzenis niet het moment geweest kunnen zijn dat de afbeelding ontstaan is op een doek die dan langzaam in elkaar zeeg?

Is het bewijsmateriaal voor de Kerk?

Jezus’ gelaat op de Lijkwade is sereen en vredig. Paus Benedictus citeerde toen hij in Turijn was, een kerkvader: ‘De Koning slaapt’. Maar dan wel om weer te ontwaken. Jezus is dood, maar dan wel om weer te verrijzen. Van dit gezicht gaat een stille troost uit, dat de dood en het kwaad niet het laatste woord hebben. De afbeelding van de opengevouwen Lijkwade wil niet zozeer bewijzen, maar vooral verwijzen naar Jezus die het Leven en de Verrijzenis is. Daarom kwamen meer dan twee miljoen mensen naar Turijn. Daarom zijn er ontelbaren over de wereld, die steeds weer opzien naar dit gezicht en deze afbeelding. Bij de Lijkwade past dit woord van Jezus uit de Openbaringen (1,18): ‘Ik was dood, maar zie Ik leef.’

Door: pastoor Jeroen Smith

02-04-2012 >>> www.inspiratiemagazine.nl


 

FEAST OF SACRED HEAD, 10th JUNE, 2016

DAY  of  PRAYER – FEAST of  SACRED HEAD, 10th JUNE, 2016.
ST.  WINEFRIDE’S  CHURCH,  NESTON.
Dear Devotee,
May I please offer my apologies for another multi-address e.mail.
Fr. Michael McCormick, serving at St. Leo’s, Whiston, is dedicated to The Devotion to The Sacred Head of Jesus, Seat of Divine and Eternal Wisdom and to the Cause of Teresa Higginson.   Interestingly, he shares Teresa’s date of birth and was  born in the now closed Parish of St. Alexander’s, Bootle, the Archdiocese of Liverpool, wherein she received most of her Encounters with Our Blessed Lord.
While Devotees gather in Church for the Holy Hour, Fr. Michael  uses a background of truly spiritual music which is also used during periods allowed for private meditation, following either a Scriptural Reading, a Prayer composed by Teresa or an appropriate Hymn.
Not knowing the source but  news Father Ravvi Bosco was to be moved to another Parish, was received with sadness.  When welcoming us to St. Winefride’s he was very guarded on this subject.
Fr. Michael, assisted by Fr. Keith Windsor, Celebrated Mass; the Gospel Theme being based on Adultery and Divorce, did not deter him, as his incorporation of The Devotion to the Sacred Head, made his Homily very meaningful.
We are greatly appreciative to the following 3 Priests for Offering Mass to coincide with our timing:
Fr. Joe Tylenda, retired Chaplain from Scranton University, U.S.A.,
Fr. John Horgan, EWTN Broadcaster, Parish Priest in Vancouver, B.C.,
Fr. Michael Hutchings, Parish Priest, Melo, Uruguay.
They are  all stalwart Devotees  both to The Sacred Head Devotion  and Teresa’s cause.
Prayers at Teresa’s Graveside, were offered for all Devotees Intentions, especially those who started the Group early 20th Century, and for Teresa’s Cause to come to fruition.  It was particularly poignant we remembered brave young cancer sufferer, Emma, for whom we’ve been praying for the last 6 years.   Wishing to fulfill certain aims while still well enough, she married her Fiance 2 months ago, a day of beauty and happiness.   We wish them well in their new  life together.
May I please repeat my frequent comment on the importance of praying for The Church to accept The Devotion to The Sacred Head cannot be overstated.    It has to be part of the Cultus of The Church before Teresa’s Cause may proceed and although there’s been little news of late, does not mean nothing is  happening.    We are all aware The Church moves very slowly and particularly so regarding this Devotion, it being the Highest Devotion possible.   Jesus Himself told Teresa it would be His Crowning Glory as there’s nothing Higher than Devotion to  His Wisdom.
Sadly, Mrs.  Pat Garrett, who usually leads the Rosary, using Teresa’s Meditations on The Sorrowful Mysteries, was not well enough to be with us.  She was given special remembrance with a prayer for a good recovery.
Everyone agreed the day was very special for which we firstly thank Fr. Ravvi for making us  welcome, also Fr. Michael and Beryl and Bob Hitchen whose coordination is vital – there is a volume of work which nobody sees.
Every 3rd Friday, at St. Richard’s Church, Miranda Road, Bootle, Mass for Teresa’s Cause  is Offered at 7.30 pm, preceded by The Rosary at 7pm.
My apologies to any Devotee who is waiting for books etc., I’m gradually lessening the backlog.   May I ask you to please e.mail me again and know I very much appreciate your patience.    When I was making inroads into the arrears, my computer crashed and I lost my total INBOX.
My ISP is AOL, the Rep said it wasn’t my fault but couldn’t give  me any explanation – I guess he decided I wouldn’t understand anyway!!   He wasn’t able to rescue the missing items, their system had deleted everything.   C’est la vie!
May I Wish Everyone A Peaceful and  Blessed  Summer and seek remembrance in your Prayers please, you are always in mine.
Sincerely,
Margaret.
TERESA HIGGINSON’S PRAYERS also including very brief biography.
SACRED HEAD DEVOTION EXPLAINED also includes comments from
several Theologians.
TERESA HIGGINSON’S LAST DAYS, by her Nurse.
TERESA’S LETTERS ON PURGATORY.
All above publications are available:

Het H. Hart, het H. Hoofd en de heilige Wonden van Jezus

HET H. HART, HET H. HOOFD EN DE HEILIGE WONDEN VAN JEZUS

Bewerking door pastoor Geudens voor website Legioen Kleine Zielen

Het boekje ‘Jezus, gekruisigd en verrezen, Heil van de wereld’, heeft me (dit is; pater R. Jaouen C.M.) geïnspireerd bij het schrijven van dit hoofdstuk. Ik heb deze Boodschap doorgenomen en er veel gelijkenissen met het ‘Dagboek van Marguerite’ in gevonden. De lectuur van dit boekje kan het christelijke leven van een leek, kloosterling of priester grondig beïnvloeden. Ik zal het u uitleggen in functie van de Boodschap van de “Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen” door niet alleen de punten van overeenkomst aan te halen, maar eveneens de schijnbare verschilpunten. In feite vullen beide Boodschappen elkaar aan.

1.De Boodschap van de Barmhartige Liefde en de Heilige Wonden

De Boodschap van 8 april 1966 over het Lijden treft ons diep. Jezus’ eigen overwegingen zijn treffend: zij beslaan twee bladzijden van het boek. We lezen er het volgende:
”Die balk woog zo zwaar op mijn doorwonde schouder.” 
“O, die wonde aan mijn schouder!” 
“Ze rukten het kleed af dat Mij bedekte en aan mijn vlees was gelast door het gestold bloed dat uit mijn wonden was gedropen.” 8.4.66 

Op andere plaatsen lezen we:
“Zie mijn gekneusd lichaam, dat leegbloedt uit de talloze wonden die de liefde voor u allen Mij heeft gekost.” 23.2.67 
“Het bloed dat uit mijn wonden is gevloeid heeft uw ziel van al uw zonden gezuiverd, mijn arm lief kind, en voor zovelen helaas (die mijn oproep niet hebben beantwoord) heeft het zijn doel niet bereikt.” 6.7.68 

In dit verband haalt Jezus twee verschillende houdingen aan die de zielen kunnen aannemen tegenover zijn wonden: Hij zegt:
“Zij strooien zout op Mijn Wonden.” 19.10.65 

De Kleine Zielen mogen niet onverschillig blijven:
“De kleine zielen zijn nog niet talrijk genoeg als balsem voor de wonde van mijn goddelijk Hart.” 6.12.68. 
Jezus vraagt ons dus vooral gevoelig te zijn voor de wonde van Zijn Hart: de wonde van Zijn Hart bij zijn doodsstrijd in Gethsemane. Wat geen afbreuk doet aan de waarde en de rijkdom van Zijn andere wonden.

2.De Boodschap ‘Jezus, Gekruisigd en Verrezen, Heil van de wereld’ 

2.1. Deze Boodschap is duidelijk charismatisch van oorsprong, net zoals die van Marguerite. De auteur is anoniem en laat weten dat we hem zelfs na zijn dood niet zullen kennen. Bewondert de schroom van de echte mysticus! Het gaat om een man die waarschijnlijk uit zuidoost Frankrijk afkomstig is (uit de Savoie): een ontwikkeld zakenman die zich interesseerde aan de Lijkwade van Turijn (de Savoie grenst aan de Italiaanse provincie Piemont) en die ontegensprekelijk mystiek begaafd is. De hemelse Vader heeft hem deze Boodschap toevertrouwd en maakte hem duidelijk dat zijn eeuwige geluk van de vervulling van zijn zending afhing.

Deze Boodschap spreekt van het begin tot het einde over niets anders dan over de Wonden van de Gekruisigde en Verrezen Jezus en over de devotie tot het Kruis, die erin bestaat de Heilige Wonden te offeren aan de Eeuwige Vader.

2.2. Uit een vergelijking tussen beide Boodschappen blijkt het volgende:

2.2.1. Onze Boodschap van het Hart van Jezus aan de Kleine Zielen is in feite een dringende oproep tot liefde, tot een zeer speciale devotie tot het Hart van Jezus, tot zijn barmhartige Liefde. In de praktijk vraagt deze liefde dat wij bijzondere aandacht zouden schenken aan de evangelische deugden van nederigheid, eenvoud, vertrouwen en overgave (de Teresiaanse weg). Zij benadrukt vooral de zelfverloochening en de strijd tegen de eigenliefde, het egoïsme.

2.2.2. Het treffendste bewijs van de Barmhartige Liefde van Jezus zijn nu precies de “Wonden” die Zijn onschuldig Lichaam vrijwillig opliep. Hij heeft ze voor ons als het ware ‘verdiend’ om de wonden van onze zielen te genezen. Het zijn niet slechts vijf Wonden, maar ontelbaar veel: aan Handen en Voeten, Zijde, Schouders, Hoofd en het hele Lichaam. Geen enkel stukje vlees is onberoerd gebleven.

Het boekje versterkt in dit verband wat we al weten over de wonden van de gekruisigde Jezus vanuit de Boodschap.

2.2.3. We mogen de Wonden niet bekijken los van de Persoon van onze Heer.

img_0010b.jpgDe Boodschap van de gekruisigde Jezus zegt:
“Zijn wonden zijn de totale Christus, mensgeworden Woord van God, Verlosser, Mystiek Lichaam, Hostie, Woord van God.” (N°83) 
”Om mijn H. Hart te begrijpen, moet gij het niet loszien van mijn Persoon. Bekijk het in mijn gekruisigd lichaam, onderworpen aan de Wijsheid, waarvan mijn met doornen gekroond Hoofd de Zetel is. Er is geen andere wil te bespeuren dan deze van Mijn Vader.” (N°60) 

Hetzelfde kunnen we dus ook zeggen over de H. Wonden van onze Redder. In deze Boodschap spreekt Jezus zelf volgende woorden die mij belangrijk lijken:
Mijn Vader hernieuwt tot honderdmaal toe alle beloften, die in de loop der tijden gedaan werden aan de vereerders van mijn Lijden, mijn Kostbaar bloed, mijn H. Hart, mijn H. Hoofd, mijn H. Aanschijn, de H. Wonden van mijn Handen, Voeten, Schouder, mijn geheel ontwricht Lichaam, mijn Doodsstrijd, mijn Kruis, mijn Doornenkroon evenals de Smarten van mijn Onbevlekte Moeder. Deze openbaringen en die van Mijn Moeder met betrekking tot elk van deze devoties hadden tot doel: de opwekking van een levendige verering van het H. Kruisbeeld en van het Smartelijk en Onbevlekt Hart van Mijn Moeder. De Vader verwacht van de wereld deze vereringen om Mijn terugkeer in glorie voor te bereiden.” (N°48) 

Al deze afzonderlijke vereringen leiden dus naar het Kruisbeeld en de H. Wonden van Jezus, die er een soort samenvatting van zijn. We mogen zijn Wonden dus niet loszien van de Persoon van de Heer, noch van zijn Lijden.

2.3 De vruchten van deze devotie 

2.3.1. Op de eerste bladzijden van het boekje vindt men:

Mijn wil als Vader is: dat de mens de periode van vrede die aan de wereld gegeven is benut om de verheerlijking van Mijn Gekruisigde en Verrezen Zoon in te stellen en zoveel mogelijk mensen, vooral jongeren, te merken met het teken van zijn goddelijke Wonden. Dit moet geschieden om de wereld voor te bereiden. Op deze wijze zullen de mensen de omwentelingen die aan de vernieuwing van het heelal voorafgaan zodanig benutten dat zij hun heil bewerken. Zij die niet verenigd zijn met de H. Wonden van mijn welbeminde Zoon en met de Smarten van zijn Heilige Moeder, zullen grote moeite hebben om te volharden in het geloof”. (N°3) 

2.3.2. Meer goede moordenaars vinden.

de moordenaars“De moordenaars beledigden Mij. Op dezelfde wijze overstelpt de mensheid Mij met beledigingen. Toch hadden zij nog slechts enkele uren te leven. Zoals zij zal de wereld gruwelijk gekruisigd worden en haar laatste ogenblikken doorbrengen in verschrikkelijk lijden. Om deze reden vraagt Mijn Vader de oprichting van de Gezellen van de Gekruisigde Jezus en van Maria Onbevlekt Ontvangen. Zo zullen zij de gevoelens van de goede moordenaar doen herbeleven en overal een inslaande getuigenis voor Mij afleggen. Zelfs voor diegenen die het meest gesloten zijn voor Mijn Verlossing. De tijd dringt! Daarom zendt de Vader de engelen om te gaan zoeken: op openbare plaatsen, bij de blinden, de doven, de gebrekkigen, bij alle genodigden van het laatste uur, opdat zijzelf mijn trouwe Gezellen zouden worden.” (N°3) 

2.3.3. Een ongekende bloei in de Kerk

“Een ongekende bloei op alle domeinen zal in Mijn Kerk ontluiken. Dit zal gebeuren doordat mijn verlossende Tegenwoordigheid in ere hersteld wordt door het tentoonstellen van het Kruisbeeld, dat mijn bloedende en glorierijke Wonden toont en door hun voortdurende offerande aan de eeuwige Vader. Alles zal nieuw leven in geblazen worden. De Gezellen van de Gekruisigde Jezus en van Maria Onbevlekt Ontvangen zullen deel hebben aan deze bloei. In de aanbidding van Mijn Wonden, in het begrip en het offer ervan, zal er een vernieuwing plaatsvinden op het vlak van de geloofsleer, het apostolaat en de liturgie. Alles zal duidelijk worden, zuiver, rijker en eenvoudiger. De christenen zullen één worden. De wereld zal vernieuwd worden en zal belijden dat zij haar heil te danken heeft aan mijn goddelijke wonden door de tussenkomst van mijn H. Moeder.” (N°3)

2.3.4. Vruchten van heil

“Ik heb van de Vader bijzondere genaden bekomen. Opdat de inspanningen van hen die zich inzetten om de devotie tot de Gekruisigde Jezus en Maria Onbevlekt Ontvangen te verspreiden, vooral aan kinderen en jongeren, buitengewone vruchten mogen voortbrengen.” Dit zijn de woorden van de H. Maagd. (N°29)

En Jezus voegt hieraan toe:
De Gezellen en Gezellinnen van de Gekruisigde en Verrezen Jezus en Maria Onbevlekt Ontvangen zullen voor Mij een grenzeloze weg van heiliging en apostolaat openen: de weg van mijn Wonden. Deze weg staat niet alleen open voor de zielen die aan Mij zijn toegewijd, maar ook voor hen die op dit ogenblik ver verwijderd zijn van het geloof.” “Mijn Wonden trekken de zielen naar mijn Koninkrijk, zoals een magneet ijzer aantrekt.” (N°25) 

Nu begrijpen wij beter waarom in de ‘Boodschap van de Gekruisigde Jezus’ de Wonden van zijn Lijden zo benadrukt worden. Deze wonden zijn het tastbare bewijs van zijn Barmhartige Liefde.

De praktische gevolgen voor ons geestelijk leven kunnen we samenvatten in de volgende punten:

  • Dikwijls de H. Wonden offeren, vooral tijdens de H. Mis. We kunnen hierbij gebruik maken van de aanroepingen van Zuster Marie-Marthe Chambon. De woorden van deze offerande stemmen trouwens overeen met de aanroepingen die de H. Michael aan de kinderen van Fatima leerde, nog voor de verschijningen van de H. Maagd.
  • De H. Wonden overwegen in aanwezigheid van het H. Sacrament, voor ons kruisbeeld.
  • Vervolgens ons kruisbeeld met een nieuwe blik bekijken: niet meer uit gewoonte of onverschillig, maar steeds met een ware liefdeblik.

En dan zullen we het oude, vertrouwde gebed, dat werd aanbevolen te bidden na de Communie, nog beter begrijpen: “O goede en zeer zoete Jezus.” (Aan dit gebed werd een aflaat verbonden).

De devotie tot de H. Wonden van Jezus moet verspreid worden als een nieuwe levensstijl. Dit geldt ook voor het Legioen Kleine Zielen. Deze nieuwe levensstijl ligt in ieders bereik. Daardoor zullen wij het H. Hart van Jezus echt blij maken en ons gedragen als echte Kleine Zielen!


Uit; De gedachten van Jezus’ Hart, R. Jaouen C.M., Uittreksels uit de Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen, blz. 49-52.

10 june 2016: festive day in honour of the Sacred Head of Jesus as the Seat of Divine Wisdom

Information given by Our Lord 1880 – 1883)

I wish the first Friday after the feast of my Sacred Heart to be set apart as a festive day in honour of my Sacred Head as the Seat of Divine Wisdom, and that public adoration be offered to Me for all the outrages and sins which are continually being committed against Me.” “It should be dedicated as a festive day in its honor, and special reparation and atonement be then offered to Him.” (Juni 2, 1880)

“The Sacred Head was in a special manner the dwelling place of the Holy Ghost.” Our Lord “wished the great mystery of the Incarnation to be made very clear (or taught very carefully) to the children.” (Whitsuntide 1881)

Our Lord impressed upon her – His Soul is not known, His Soul is not loved, and tells me not, by actual words.” (Juni 1883)

“Our Blessed Lord wishes His Sacred Head to receive special adoration.” (Aug. 17, 1882)

“Those who shall try by words or means to hinder or reject it, shall be as glass that is cast down, or as an egg that is thrown to the wall, that is that they shall be shattered and become as naught, and shall be dried up and wither as grass on the housetop.” (April 9, 1880)

“Even the devotion to the Sacred Heart is incomplete without this devotion to His Sacred Head. (Juni 2, 1880)

“He would wish now to be crowned and acknowledged as the Wisdom of the Father, the true King of Kings.” (Juni 15, 1880)

“This morning at holy Mass when the Sacred Host was raised at the elevation, I saw as it were the whole court of heaven in prostrate adoration.” (May 27, 1880)

Our dear Blessed Lord wishes His Sacred Head to be honored as the “Shrine of the powers of His holy Soul’. (Nov. 11, 1880)

“Around His Sacred Head shone a light of indescribable brilliancy and beauty: as it were a sun in which sparkled 12 magnificent crystal stones reflecting all the colours of the rainbow.” (May 23, 1880)

“It will be the great devotion of the church in time to come.” (July 16, 1881)

“The crucifix is the Book of books and to me the Tree of Life and contains never ending volumes.” (June, 1880)

“It makes me tremble with terror at the dread punishments He has in store for all who shall hinder, or try to hinder the furtherance of this heavenly devotion, for their jaws He says shall be locked as were those of the lions in the den into which Daniel was cast, they shall be shattered and become as naught.” (May 9, 1880)

The Sacred Head is the shrine of the powers of the Soul. “The Head is also the center of all the senses of the body, and that this devotion is the completion, not only of the devotion of the Sacred Heart, but the crowning and perfection of all devotions; and he showed me how the adorable Trinity at His baptism revealed to the world this special devotion for His Sacred Humanitiy is the tabernacle of the thrice Holy Trinity; and that St. John has specially spoken of this devotion for the Most High revealed to him that he should be thus worshipped before the end of the world.” (April 9, 1880)

PRAYERS OF TERESA HIGGINSON

“Oh Wisdom of the Sacred Head guide us in all our ways.”

“May the wisdom of the Sacred Head guide us in all our ways and the love of the Sacred Heart consume us with its fire.”

Blessed be the most holy and undivided Trinity now and forever. Amen.”

3 Glory Be’s in honor of the Divine Will, Memory, and Understanding.

“O Seat of divine Wisdom, and guiding power which regulates and governs all the motions and love of the Sacred Heart may all minds know Thee, and all hearts love, all tongues praise Thee now and forever.”

“O Mary and Joseph, all ye choirs of angels and gleaming rows of saints, raise now your minds, hearts and hands to the adorable Trinity and beg of the Holy of holies to look on those warm red drops of priceless worth, the Precious blood of Jesus which have obeyed the order of His divine wisdom and Love He has shown towards His creatures to arise and spread this light over the whole face of the earth.”

Imprimatur, Jacobus Canonicus, Carr Liverpolitano

https://www.facebook.com/events/241675552877149/